فرم درخواست نمایندگی مرحله اول (دانلود فرم )

مرحله دوم (اسکن و تکمیل فرم)
نام و نام خانوادگی
شماره تماس
کدملی
اسم استان
اسم شهر
آپلود تصویر جواز کسب (پسوند های مجاز JPG, JPEG, PNG , GIF , PDF , DOC )
آپلود رونوشت سند مالکیت یا اجاره نامه محل کسب (پسوند های مجاز JPG, JPEG, PNG , GIF ,PDF , DOC )
آپلود تصویر کارت ملی (پسوند های مجاز JPG, JPEG, PNG , GIF , PDF, DOC )
آپلود تصویر نمای داخلی فروشگاه (پسوند های مجاز JPG, JPEG, PNG , GIF , PDF, DOC )
آپلود تصویر نمای خارجی فروشگاه همراه با تابلو (پسوند های مجاز JPG, JPEG, PNG , GIF , PDF, DOC)
آپلود فرم درخواست نمایندگی (پسوند های مجاز PDF, DOC , JPG,JPEG,PNG,GIF,)